Stanovy CB klubu Domažlice

Stanovy CB klubu Domažlicečl. I Úvodní ustanovení[1] CB klub Domažlice, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinnostízákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považujeza spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.[2] Název CB klub Domažlice se s ohledem na § 216 NOZ mění na CB klub Domažlice, z.s.(dále jen ,,Spolek“). Název Spolku je CB klub Domažlice, z.s.[3] Adresa sídla je Švabinského 550, Domažlice, 344 01.[4] Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.[5] Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená zaúčelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování občanů, kteří provozujíradioamatérskou činnost, zejména občanských radiostanic dle generálního povolení č. GP -9/1995, sporty apod. (dále jen ,,Hlavní činnost“).[6] Spolek vykonává Hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svýmposláním tak, jak je vymezeno v čl. 5 těchto stanov. Hlavní činnost Spolku není podnikánímani výdělečnou činností.[7] Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dlečl. IV těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. I odst.8 těchto stanov. Je-li při výkonu Hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmyk pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu Hlavníčinnosti Spolku nepřesáhnou náklady.[8] Jelikož je provozování Hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávati hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu Hlavní činnosti, tak i zaúčelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používápředevším k podpoře Hlavní činnosti dle čl. I odst. 5 těchto stanov, dalších spolkovýchčinností a k úhradě nákladů na vlastní správu.[9] Spolek nabývá do vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňováníposlání a cílů Spolku.[10] Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.[11] Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídítěmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.čl. II Vznik a zánik členství[1] Členem Spolku se může stát zpravidla fyzická osoba, která má státní příslušnost ČR, bezrozdílu národnosti, rasy, pohlaví a náboženství a zároveň bude respektovat stanovy Spolku. O1

1Stanovy CB klubu Domažlicečl. I Úvodní ustanovení[1] CB klub Domažlice, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinnostízákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považujeza spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.[2] Název CB klub Domažlice se s ohledem na § 216 NOZ mění na CB klub Domažlice, z.s.(dále jen ,,Spolek“). Název Spolku je CB klub Domažlice, z.s.[3] Adresa sídla je Švabinského 550, Domažlice, 344 01.[4] Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.[5] Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená zaúčelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování občanů, kteří provozujíradioamatérskou činnost, zejména občanských radiostanic dle generálního povolení č. GP –9/1995, sporty apod. (dále jen ,,Hlavní činnost“).[6] Spolek vykonává Hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svýmposláním tak, jak je vymezeno v čl. 5 těchto stanov. Hlavní činnost Spolku není podnikánímani výdělečnou činností.[7] Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dlečl. IV těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. I odst.8 těchto stanov. Je-li při výkonu Hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmyk pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu Hlavníčinnosti Spolku nepřesáhnou náklady.[8] Jelikož je provozování Hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávati hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu Hlavní činnosti, tak i zaúčelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používápředevším k podpoře Hlavní činnosti dle čl. I odst. 5 těchto stanov, dalších spolkovýchčinností a k úhradě nákladů na vlastní správu.[9] Spolek nabývá do vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňováníposlání a cílů Spolku.[10] Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.[11] Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídítěmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.čl. II Vznik a zánik členství[1] Členem Spolku se může stát zpravidla fyzická osoba, která má státní příslušnost ČR, bezrozdílu národnosti, rasy, pohlaví a náboženství a zároveň bude respektovat stanovy Spolku. O

2případném členství cizince rozhoduje výbor Spolku. U osob mladších 15 let musí s členstvímve Spolku souhlasit jeho rodiče, nebo zákonný zástupce. Souhlas bude vyznačen podpisem napřihlášce.[2] Členy Spolku registruje výbor. Výbor provede registraci po zaplacení příslušnéhočlenského příspěvku. Členství vzniká dnem registrace, o čemž výbor uvědomí žadatelepředáním členského průkazu.[3] Členství zaniká dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení vlastnoručněpodepsaného písemného oznámení o ukončení členství výboru Spolku, není-liv oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. neuhrazením členských příspěvků Spolku za dobu delší než jeden rok, o čemžrozhoduje výbor Spolku nadpoloviční většinou přítomných členů. zrušením členství pro závažné porušení stanov Spolku. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého. zánikem Spolku. Rozhodnutím členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s§ 3045 odst. 1 NOZ.[4] O zrušení členství rozhoduje výbor Spolku. Členovi musí být písemně oznámeno. Člen máprávo se proti rozhodnutí o zrušení členství odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí jekonečné.čl. III Práva a povinnosti členů[1] Člen Spolku má právo za stanovených podmínek se zúčastňovat činností pořádaných Spolkem předkládat návrhy orgánům Spolku využívat majetku, poradenské a technické činnosti Spolku pro svou potřebu zdarma zúčastňovat se členské schůze volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku, je-li starší 18-ti let vznášet návrhy a zúčastňovat se projednávání těchto návrhů domáhat se svých práv u orgánů Spolku.[2] Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku svým jednáním a vystupováním na CB pásmu a akcích pořádaných naším nebo jinýmCB klubem, řádně reprezentovat své členství respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku řádně platit členské příspěvky ve stanovených lhůtách každý kalendářní rok odpracovat bezplatně stanovený počet brigádnických hodin.Tento počet bude stanoven každoročně členskou schůzí.[3] Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

3čl. IV Členské příspěvky[1] Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí členská schůze.[2] Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro tozávažné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.[3] Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhodujevýbor.čl. V Seznam členů[1] Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:Fyzické osobyJméno a příjmeníBydlištěDatum narozeníTel. č./ emailPrávnické osobyNázevSídloIČTel. č./ emailOsoba jednající jménem člena ve Spolku[2] Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor Spolku. Výbor provede zápis novéhočlena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena zeseznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.[3] Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který ovýpis požádá.[4] Seznam členů je neveřejný.čl. VI Orgány Spolku[1] Orgány Spolku jsou: členská schůze výbor revizní komise[2] Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběhjejich jednání je dále upraven ve stanovách.4[3] Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené.Funkční období volených orgánů jsou dva roky. Členství ve volených orgánech zaniká (kroměsmrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena volenéhoorgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.[4] Členská schůze je nejvyšším orgánem, který volí a odvolává výbor a revizní komisi a řídí celý Spolek schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé obdobípředkládané výborem projednává a schvaluje práci výboru a výsledek hospodaření Spolku s konečnou platností rozhoduje o přijetí či vyloučení členů dle potřeby ustavuje různé komise, rozhoduje o stížnostech a podnětech hodnotí činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů má právo zrušit nebo změnit jakékoliv rozhodnutí výboru Spolku je svolávána výborem Spolku a schází se jedenkrát ročně, v případě potřeby i vícekrát. Jednání členské schůze se řídí těmito stanovami. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členůSpolku. Řízení členské schůze přísluší předsedovi, nebo pověřenému členu výboru Spolku Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejíhoukončení. Není-li to možné, zajistí vyhotovení ten, kdo zasedání předsedal nebo kohotím členská schůze pověřila. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdyse konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kýmbyl zápis vyhotoven.Členská schůze věci, které projednává, uzavírá těmito způsoby: Rozhodnutím – závazná stanoviska, úkoly apod., kterými se mění nějaký stav (změnastanov, zrušení Spolku apod.) Schválením – předložené zprávy, hospodaření Spolku, koncepční materiál, stanoviskoapod., které se schválením uzavírají a jsou závazné Volbou, odvoláním – orgánů Spolku Rozhodnutí je přijato, když pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných Rozhodnutí o změně stanov nebo přijetí nových stanov, zrušení Spolku, je přijato,když pro něj hlasuje dvoutřetinová většina přítomných na členské schůzi Schválení je přijato, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných Volba orgánů Spolku je právoplatná, když pro ni hlasuje nadpoloviční většinapřítomných[5] Výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy. Ze svého středu volí předsedu.Předseda jedná jménem Spolku společně s dalším členem výboru řídí činnost Spolku v souladu se stanovami i usneseními členské schůze po celé svéfunkční období má právo jednat jménem Spolku s fyzickými i právnickými osobami, úřady, státnímiorgány a s ostatními subjekty5 je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí aloajalitou má podpisové právo, může zřizovat a rušit účet u zvoleného peněžního ústavu se schází jedenkrát měsíčně, v případě potřeby i vícekrát reprezentuje celou organizaci vůči všem vnějším subjektům stanoví vlastním opatřením:- způsob svolání výboru- pravidla pro svolávání mimořádného jednání na žádost některého člena jednání výboru řídí předseda, nebo pověřený člen výboru. O průběhu schůze sepořizuje zápisVýboru přísluší řídit činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi vykonávat usnesení členské schůze předkládat členské schůzi materiály pro její jednání přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovatv rámci Spolku posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tytonávrhy členské schůzi další návrhy, pro které je nutné rozhodnutí členské schůzeVýbor rozhoduje o správci základny Spolku o operativních otázkách Spolku o svolání členské schůze Spolku[6] Revizní komise Spolku tvoří ji tři členové ze svého středu volí zástupce revizní komise, který se podle potřeby zúčastňujezasedání výboru s poradním hlasem kontroluje, zda činnost orgánů Spolku a hospodaření Spolku probíhá v souladus obecně platnými právními předpisy, stanovami, organizačními normami Spolku arozhodnutími členské schůze a výboru je volena členskou schůzí, které se také zodpovídá provádí kontrolu nezávisle na ostatních orgánech Spolku, na základě vlastníhorozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně v rámci odsouhlaseníroční závěrky hospodaření. může na základě zjištěných závažných nedostatků svolat členskou schůzičl. VII Zánik Spolku[1] Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo sloučeníms jiným spolkem pravomocným rozhodnutím o rozpuštění Spolku za podmínek stanovených zákonem zrušením podle platných právních předpisů.[2] Při zániku Spolku se provede majetkové vypořádání.6Čl. VIII Závěrečná ustanovení[1] Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 12. 11. 2016, jejížkonání je potvrzeno zápisem ze dne 12. 11. 2016.[2] Znění těchto stanov nabývá účinnosti dne, kdy bude vloženo rejstříkovým soudem dosbírky listin spolkového rejstříku.

případném členství cizince rozhoduje výbor Spolku. U osob mladších 15 let musí s členstvímve Spolku souhlasit jeho rodiče, nebo zákonný zástupce. Souhlas bude vyznačen podpisem napřihlášce.[2] Členy Spolku registruje výbor. Výbor provede registraci po zaplacení příslušnéhočlenského příspěvku. Členství vzniká dnem registrace, o čemž výbor uvědomí žadatelepředáním členského průkazu.[3] Členství zaniká dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení vlastnoručněpodepsaného písemného oznámení o ukončení členství výboru Spolku, není-liv oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. neuhrazením členských příspěvků Spolku za dobu delší než jeden rok, o čemžrozhoduje výbor Spolku nadpoloviční většinou přítomných členů. zrušením členství pro závažné porušení stanov Spolku. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého. zánikem Spolku. Rozhodnutím členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s§ 3045 odst. 1 NOZ.[4] O zrušení členství rozhoduje výbor Spolku. Členovi musí být písemně oznámeno. Člen máprávo se proti rozhodnutí o zrušení členství odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí jekonečné.čl. III Práva a povinnosti členů[1] Člen Spolku má právo za stanovených podmínek se zúčastňovat činností pořádaných Spolkem předkládat návrhy orgánům Spolku využívat majetku, poradenské a technické činnosti Spolku pro svou potřebu zdarma zúčastňovat se členské schůze volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku, je-li starší 18-ti let vznášet návrhy a zúčastňovat se projednávání těchto návrhů domáhat se svých práv u orgánů Spolku.[2] Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku svým jednáním a vystupováním na CB pásmu a akcích pořádaných naším nebo jinýmCB klubem, řádně reprezentovat své členství respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku řádně platit členské příspěvky ve stanovených lhůtách každý kalendářní rok odpracovat bezplatně stanovený počet brigádnických hodin.Tento počet bude stanoven každoročně členskou schůzí.[3] Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.2

čl. IV Členské příspěvky[1] Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí členská schůze.[2] Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro tozávažné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.[3] Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhodujevýbor.čl. V Seznam členů[1] Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:Fyzické osobyJméno a příjmeníBydlištěDatum narozeníTel. č./ emailPrávnické osobyNázevSídloIČTel. č./ emailOsoba jednající jménem člena ve Spolku[2] Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor Spolku. Výbor provede zápis novéhočlena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena zeseznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.[3] Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který ovýpis požádá.[4] Seznam členů je neveřejný.čl. VI Orgány Spolku[1] Orgány Spolku jsou: členská schůze výbor revizní komise[2] Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběhjejich jednání je dále upraven ve stanovách.3

[3] Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené.Funkční období volených orgánů jsou dva roky. Členství ve volených orgánech zaniká (kroměsmrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena volenéhoorgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.[4] Členská schůzeje nejvyšším orgánem, který volí a odvolává výbor a revizní komisi a řídí celý Spolekschvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé obdobípředkládané výboremprojednává a schvaluje práci výboru a výsledek hospodaření Spolkus konečnou platností rozhoduje o přijetí či vyloučení členůdle potřeby ustavuje různé komise, rozhoduje o stížnostech a podnětechhodnotí činnost dalších orgánů Spolku i jejich členůmá právo zrušit nebo změnit jakékoliv rozhodnutí výboru Spolkuje svolávána výborem Spolku a schází se jedenkrát ročně, v případě potřeby i vícekrát.Jednání členské schůze se řídí těmito stanovami.Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členůSpolku.Řízení členské schůze přísluší předsedovi, nebo pověřenému členu výboru SpolkuPředseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejíhoukončení. Není-li to možné, zajistí vyhotovení ten, kdo zasedání předsedal nebo kohotím členská schůze pověřila. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdyse konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kýmbyl zápis vyhotoven.Členská schůze věci, které projednává, uzavírá těmito způsoby:Rozhodnutím – závazná stanoviska, úkoly apod., kterými se mění nějaký stav (změnastanov, zrušení Spolku apod.)Schválením – předložené zprávy, hospodaření Spolku, koncepční materiál, stanoviskoapod., které se schválením uzavírají a jsou závaznéVolbou, odvoláním – orgánů SpolkuRozhodnutí je přijato, když pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomnýchRozhodnutí o změně stanov nebo přijetí nových stanov, zrušení Spolku, je přijato,když pro něj hlasuje dvoutřetinová většina přítomných na členské schůziSchválení je přijato, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomnýchVolba orgánů Spolku je právoplatná, když pro ni hlasuje nadpoloviční většinapřítomných[5] Výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy. Ze svého středu volí předsedu.Předseda jedná jménem Spolku společně s dalším členem výboru řídí činnost Spolku v souladu se stanovami i usneseními členské schůze po celé svéfunkční období má právo jednat jménem Spolku s fyzickými i právnickými osobami, úřady, státnímiorgány a s ostatními subjekty4

 je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí aloajalitou má podpisové právo, může zřizovat a rušit účet u zvoleného peněžního ústavu se schází jedenkrát měsíčně, v případě potřeby i vícekrát reprezentuje celou organizaci vůči všem vnějším subjektům stanoví vlastním opatřením:- způsob svolání výboru- pravidla pro svolávání mimořádného jednání na žádost některého člena jednání výboru řídí předseda, nebo pověřený člen výboru. O průběhu schůze sepořizuje zápisVýboru přísluší řídit činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi vykonávat usnesení členské schůze předkládat členské schůzi materiály pro její jednání přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovatv rámci Spolku posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tytonávrhy členské schůzi další návrhy, pro které je nutné rozhodnutí členské schůzeVýbor rozhoduje o správci základny Spolku o operativních otázkách Spolku o svolání členské schůze Spolku[6] Revizní komise Spolku tvoří ji tři členové ze svého středu volí zástupce revizní komise, který se podle potřeby zúčastňujezasedání výboru s poradním hlasem kontroluje, zda činnost orgánů Spolku a hospodaření Spolku probíhá v souladus obecně platnými právními předpisy, stanovami, organizačními normami Spolku arozhodnutími členské schůze a výboru je volena členskou schůzí, které se také zodpovídá provádí kontrolu nezávisle na ostatních orgánech Spolku, na základě vlastníhorozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně v rámci odsouhlaseníroční závěrky hospodaření. může na základě zjištěných závažných nedostatků svolat členskou schůzičl. VII Zánik Spolku[1] Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo sloučeníms jiným spolkem pravomocným rozhodnutím o rozpuštění Spolku za podmínek stanovených zákonem zrušením podle platných právních předpisů.[2] Při zániku Spolku se provede majetkové vypořádání.5

Čl. VIII Závěrečná ustanovení[1] Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 12. 11. 2016, jejížkonání je potvrzeno zápisem ze dne 12. 11. 2016.[2] Znění těchto stanov nabývá účinnosti dne, kdy bude vloženo rejstříkovým soudem dosbírky listin spolkového rejstříku.6